Logo Search packages:      
Sourcecode: fakeroot version File versions  Download package

message.h

#ifndef FAKEROOT_MESSAGE_H
#define FAKEROOT_MESSAGE_H

#ifdef HAVE_STDINT_H
#include <stdint.h>
#else
# ifdef HAVE_INTTYPES_H
# include <inttypes.h>
# else
# error Problem
# endif
#endif

#if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
# define htonll(n) (n)
# define ntohll(n) (n)
#elif __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
# define htonll(n) ((((uint64_t) htonl(n)) << 32LL) | htonl((n) >> 32LL))
# define ntohll(n) ((((uint64_t) ntohl(n)) << 32LL) | ntohl((n) >> 32LL))
#endif

#define FAKEROOTKEY_ENV "FAKEROOTKEY"

typedef uint32_t func_id_t;

typedef uint64_t fake_ino_t;
typedef uint64_t fake_dev_t;
typedef uint32_t fake_uid_t;
typedef uint32_t fake_gid_t;
typedef uint32_t fake_mode_t;
typedef uint32_t fake_nlink_t;

#if __SUNPRO_C
#pragma pack(4)
#endif
struct fakestat {
   fake_uid_t  uid;
   fake_gid_t  gid;
   fake_ino_t  ino;
   fake_dev_t  dev;
   fake_dev_t  rdev;
   fake_mode_t mode;
   fake_nlink_t nlink;
} FAKEROOT_ATTR(packed);
#if __SUNPRO_C
#pragma pack()
#endif

#if __SUNPRO_C
#pragma pack(4)
#endif
struct fake_msg {
#ifndef FAKEROOT_FAKENET
   long mtype; /* message type in SYSV message sending */
#endif
   func_id_t    id; /* the requested function */
#ifndef FAKEROOT_FAKENET
   pid_t pid;
   int serial;
#endif
   struct fakestat st;
   uint32_t    remote;
} FAKEROOT_ATTR(packed);
#if __SUNPRO_C
#pragma pack()
#endif

#endif

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index